Previous Next

Table of Contents

Sarepta


Sarepta — (Luke 4:26). See ZAREPHATH.