Previous Next

Table of Contents

Ezekias


Ezekias — Grecized form of Hezekiah (Matt. 1:9, 10).